martes, 3 de enero de 2012

LITERATURA MADE IN GALICIA


OBRAS GALEGAS
AGORA EN INGLÉS
25 OBRAS GALEGAS FORON TRADUCIDAS Ó INGLÉS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, DI "EL PAIS"

A METADE DELAS –PRECISA O XORNAL- SON ANTOLOXIAS DE NARRATIVA E POESIASegundo a información que ofrece hoxe o xornal madrileño, asinada en Santiago de Compostela por Iago Martinez,  “la conexión entre la literatura gallega y sus parientes anglófonas era en 1980 lenta, costosa y de un solo sentido. Galicia apenas exportaba nada, solo importaba. Treinta años después, muchos de los obstáculos se mantienen intactos en la vía, pero el flujo ha cambiado por completo. La circulación es de doble sentido y el saldo entre ambos carriles, de hecho, tiende a cero. En el último lustro se han traducido del inglés al gallego 27 obras, y otras 25 han hecho el camino a la inversa.

Os datos proceden, sinala o xornal, da Biblioteca da Tradución Galega e apareceron publicados no número 191 da revista Grial. Segundo estas cifras, “el saldo global de las tres últimas décadas es claramente desfavorable a la literatura gallega: se han publicado en la lengua propia 374 obras de original inglés y solo 77, un 17,4%, han sido exportadas. Entre 2000 y 2005, sin embargo, esa tendencia se quiebra. Descienden las traducciones del inglés al gallego (21) y remontan las inversas (23) hasta situarse ligeramente por encima, un equilibrio que se mantiene con una mínima variación a lo largo del último lustro”.

O traballo, publicado en “Grial” por un grupo de investigadoras, advirte tamén, segundo a crónica xornalística, que “de las 51 exportaciones registradas en la última década, 23 son antologías de narrativa y poesía, y ocho contaron con apoyo institucional. Esta clase de volúmenes, precisan las autoras, están más pensados para la docencia entre los estudiantes de los centros de estudios gallegos en el exterior -lo que no quiere decir que se envíen, como ha sucedido con la versión inglesa de Lois Pereiro, de Jonathan Dunne- que para seducir a agentes literarios o al público lector, y suelen padecer "una mala distribución".
A cousa non é, xa que logo, e así o subliñan as investigadoras e o recolle o xornalista, para botar foguetes. E cómpre ter en conta tamén, din as expertas, que “a menudo, la recepción y el entusiasmo por la edición de literatura gallega en inglés es mayor en Galicia que fuera, tanto por parte de las instituciones como de los autores, editores o investigadores", concluyen las autoras de A literatura galega en inglés. Unha realidade emerxente. "Es evidente que el valor que le otorgamos a nuestras exportaciones de textos literarios y no literarios no coincide con el valor que le dan las culturas a las que estas traducciones van dirigidas".UN POEMA EN INGLÉS DE ROSALÍAAdiós, rios; adiós, fontes
Good-bye rivers, good-bye fountains

Adiós, ríos; adios, fontes;
adios, regatos pequenos;
adios, vista dos meus ollos:
non sei cando nos veremos.
Miña terra, miña terra,
terra donde me eu criei,
hortiña que quero tanto,
figueiriñas que prantei,
prados, ríos, arboredas,
pinares que move o vento,
paxariños piadores,
casiña do meu contento,
muíño dos castañares,
noites craras de luar,
campaniñas trimbadoras,
da igrexiña do lugar,
amoriñas das silveiras
que eu lle daba ó meu amor,
caminiños antre o millo,
¡adios, para sempre adios!
¡Adios groria! ¡Adios contento!
¡Deixo a casa onde nacín,
deixo a aldea que conozo
por un mundo que non vin!
Deixo amigos por estraños,
deixo a veiga polo mar,
deixo, en fin, canto ben quero...
¡Quen pudera non deixar!...
Mais son probe e, ¡mal pecado!,
a miña terra n'é miña,
que hastra lle dan de prestado
a beira por que camiña
ó que naceu desdichado.
Téñovos, pois, que deixar,
hortiña que tanto amei,
fogueiriña do meu lar,
arboriños que prantei,
fontiña do cabañar.
Adios, adios, que me vou,
herbiñas do camposanto,
donde meu pai se enterrou,
herbiñas que biquei tanto,
terriña que nos criou.
Adios Virxe da Asunción,
branca como un serafín;
lévovos no corazón:
Pedídelle a Dios por min,
miña Virxe da Asunción.
Xa se oien lonxe, moi lonxe,
as campanas do Pomar;
para min, ¡ai!, coitadiño,
nunca máis han de tocar.
Xa se oien lonxe, máis lonxe,
Cada balada é un dolor;
voume soio, sin arrimo...
¡Miña terra, ¡adios!, ¡adios!
¡Adios tamén, queridiña!...
¡Adios por sempre quizais!...
Dígoche este adios chorando
desde a beiriña do mar.
Non me olvides, queridiña,
si morro de soidás...
tantas légoas mar adentro...
¡Miña casiña!,¡meu lar!

Good-bye rivers, good-bye fountains;
Good-bye, little rills;
Good-bye, sight of my eyes:
Don't know when we'll see us again.
Sod of mine, sod of mine,
Sod where I was raised,
Little orchard I love so,
Dear fig trees that I planted,
Meadows, streams, groves,
Stands of pine waved by the wind,
Little chirping birds,
Darling cottage of my joy,
Mill in the chestnut wood,
Clear nights of brilliant moonlight,
Cherished ringing bells
Of the tiny parish church,
Blackberries in the brambles
That I used to give my love,
Narrow footpaths through the cornfields,
Good-bye, for ever good-bye!
Good-bye, heaven! Good-bye, happiness!
I leave the house of my birth,
I leave the hamlet that I know
For a world I haven't seen!
I leave friends for strangers,
I leave the lowland for the sea,
I leave, in short, what I well love...
Would I didn't have to go!
But I'm poor and—base sin!—
My sod is not my own
For even the shoulder of the road
Is loaned out to the wayfarer
Who was born star-crossed.
I must therefore leave you,
Little orchard I loved so,
Beloved fireplace of home,
Dear trees that I planted,
Favourite spring of the livestock.
Good-bye, good-bye, I'm leaving,
Hallowed blades of the churchyard
Where my father lies buried,
Saintly blades I kissed so much,
Dear land that brought us up.
Good-bye Virxe da Asunción,
White as a seraph,
I carry you in my heart:
Plead with God on my behalf,
Virxe da Asunción of mine.
Far, very far away hear
The church bells of Pomar;
For hapless me—alas—
They shall never ring again.
Hear them afar (farther away still).
Every peal deals out pain,
I part alone without a friend...
Good-bye land of mine, good-bye!
Farewell to you too, little darling...!
Farewell forever perhaps...!
I send you this farewell crying
From the precious coastline.
Don't forget me, little darling,
If I should die of loneliness...
So many leagues offshore...
My dear house! My home!


No hay comentarios:

Publicar un comentario