jueves, 7 de julio de 2011

AXUDAS PARA FILLOS E NETOS

Becas de Emigración para los tres
campus universitarios de Galicia

Pueden recibir hasta 8.578 $ por curso

            Excelente noticia para el mundo de la emigración la que hoy aparece en las páginas de la prensa gallega: la Xunta de Galicia podrá conceder hasta 6.000 euros por curso –a dia de hoy, 8.578 dólares americanos- a los hijos y nietos de gallegos que deseen hacer sus carreras en las Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo.

            Así lo cuenta hoy el diario El Correo Gallego:

Hasta 6.000 euros por curso podrán recibir aquellos hijos y nietos de emigrantes gallegos que pretendan cursar estudios en los campus de las universidades de Santiago, A Coruña y Vigo durante el próximo curso académico, según publicaba ayer el Diario Oficial de Galicia. En esa cantidad máxima se incluirán los gastos de matrícula, material, manutención y transporte de los universitarios.
La novedad de este programa, aprobado por el Consello de la Xunta, es que la cuantía total la cubre la Secretaría Xeral de Emigración, cuando hasta esta fecha eran otros departamentos, como Educación, los que participaban en el mismo.
Para la concesión de estas becas se destina un total de 209.000 euros, con cargo a los presupuestos de dos ejercicios, 2011 y 2012. 142.800 corresponden a este año y los restantes 66.200 figurarán en los del próximo ejercicio.
Los alumnos que se beneficien de este programa recibirán, además, un complemento de mil euros para cubrir los gastos del viaje de inicio de curso. Los universitarios, hijos o nietos de emigrantes gallegos, que se encuentren realizando estudios de intercambio, es decir, que el título final sea expedido por una universidad de otro país, podrán acceder a una beca con una cuantía máxima de 4.000 euros.
            En los años anteriores, alrededor de una treintena de universitarios descendientes de gallegos en la diáspora se beneficiaban de este plan de ayudas. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 6 de agosto.

Doutor Santiago Camba, Secretario Xeral de Emigración

Pola súa banda, no portal www.galiciaaberta.com da Secretaria Xeral de Emigración, podemos atopar a seguinte información:
  

A Xunta inviste máis de 200.000 euros en bolsas universitarias para fillos, fillas, netos e netas de emigrantes galegos e galegas

 

Cada axuda individual non pode superar os 6.000 euros por ano académico, que inclúe matrícula, material, manutención e transporte (agás a primeira viaxe)

 

O prazo para presentar as solicitudes

remata o 6 de agosto

 


            O Diario Oficial de Galicia ven de publicar na súa edición deste mércores as bases reguladoras do programa de bolsas destinadas aos cidadáns galegos e galegas residentes no exterior para a realización de estudos universitarios oficiais, intercambios universitarios e estudos de formación profesional en Galicia e a convocatoria para o curso académico 2011-2012.

 

            O Consello da Xunta acordara autorizar a adquisición de compromisos de gasto plurianual, por parte da Secretaría Xeral da Emigración, para facer fronte a este programa de bolsas. O acordo contemplaba como novidade que a Secretaría Xeral da Emigración asume o orzamento do programa, ata o de agora compartido con outros departamentos autonómicos.

 

            Cada persoa beneficiaria, cando estea matriculada nalgunha das tres universidades galegas, ou nalgún centro de Formación Profesional da Comunidade Autónoma, recibirá unha axuda anual de seis mil euros, cos que deberá afrontar tódolos seus gastos persoais de aloxamento e manutención, ademais dos de matrícula e gastos en material académico. Só durante o primeiro ano de matrícula en Galicia percibirá un complemento –un pago único doutros mil euros- para a viaxe de inicio de curso.


            No caso de que o beneficiario ou beneficiaria curse estudos por sistema de intercambio (é dicir, que o título se expida finalmente pola universidade de fóra de Galicia), a contía rebáixase ata catro mil euros se os estudos a cursar son unicamente para un cuatrimestre, se ben a persoa beneficiaria pode igualmente gozar da axuda inicial de mil euros para viaxe.

Incentivar a excelencia

            As bases da convocatoria estipulan que un 30 por cento da contía anual da axuda embárgase ata final de curso, de maneira que só se percibe no caso de que se teña aprobado, por parte do beneficiario ou beneficiaria, polo menos a metade dos créditos nos que se matriculou. Igualmente, para a renovación de axuda no cursos subseguintes, deberá ter superado polo menos o 70 por cento deses créditos.

            Ata o de agora, cada curso, arredor dunha trintena de mozos e mozas, na súa inmensa maioría fillos, fillas, netos ou netas de emigrantes galegos e galegas na diáspora, se teñen beneficiado deste programa. A intención do Goberno galego é manter e, na medidas das posibilidades presentes e futuras, fornecer esta iniciativa, polo que significa de reforzo das ligazóns entre a Galicia territorial e a do exterior, neste caso a través do intercambio de saberes e coñecementos.

Prazo e orzamento

            O prazo de presentación das solicitudes por parte dos posibles beneficiarios e beneficiarias do programa prolongarase durante un mes natural contado desde a publicación das bases, polo tanto rematará o vindeiro 6 de agosto. Nas bases da convocatoria tamén se especifican os lugares e modelos de solicitude que se poden empregar para cada caso, e tamén se reflicten as causas de posible exclusión da convocatoria.

            Para a concesión destas bolsas destinarase un total de 209.000 euros, con cargo aos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de 2011 e tamén de 2012, por tratarse dun programa plurianual, por canto se prolonga durante todo o curso académico, e por tanto tamén durante parte do ano natural seguinte. Concretamente, resérvanse 142.800 euros neste ano 2011, e se investirán os restantes 66.200 euros con cargo ao orzamento autonómico de 2012.


Biblioteca América da Universidade de Santiago de Compostela

No hay comentarios:

Publicar un comentario